വെറും 3000 രൂപയ്ക്ക് ഡയമണ്ട് മോതിരങ്ങൾ I Budget Friendly Diamond Rings from Leo’s Gold & Diamonds

വെറും 3000 രൂപയ്ക്ക് ഡയമണ്ട് മോതിരങ്ങൾ I Budget Friendly Diamond Rings from Leo's Gold & Diamonds

വെറും 3000 രൂപയ്ക്ക് ഡയമണ്ട് മോതിരങ്ങൾ I Budget Friendly Diamond Rings from Leo’s Gold & Diamonds

ഡയമണ്ട് മോതിരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്..! വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയ ഡയമണ്ട് മോതിരങ്ങൾ അത് ധരിക്കുന്നവരിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ഉള്ള ഡയമണ്ട് മോതിരങ്ങൾ വെറും 3000 രൂപമുതൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടെന്നു വെക്കണം..??

For Enquiries please call /WhatsApp at 8078713225 or visit our showroom

Watch following videos to explore our jewelry collections.

Diamond Stud Collection : https://youtu.be/5my3KgGmr1o

Diamond Pendant with Chain : https://youtu.be/XQhKpuDgtPY

Diamond Ornaments Collection : https://youtu.be/2ZQnFYHO_jo

Diamond Rings Collection : https://youtu.be/Pxy6kd6X68Q

Follow our instagram page for more photos and videos – instagram.com/leosgoldanddiamonds

For more details:
Leo’s Gold And Diamonds
Manufacturer – wholesaler
Behind puthanpalli,
Pallikulam Road, Thrissur -680001
Phone : 0487 2443816
Mobile: 8078713225

#leogold #leoexotic #goldthrissur #leogoldanddiamonds #staysafe #leosgoldanddiamonds #jewellery #jewelry #fashionstyle #gold #accessories #girlsfashionjewellery #kerala #weddingjewellery #factoryrategold #bridalset #trendygoldornaments #traditionaljewellery

30 thoughts on “വെറും 3000 രൂപയ്ക്ക് ഡയമണ്ട് മോതിരങ്ങൾ I Budget Friendly Diamond Rings from Leo’s Gold & Diamonds”

  1. നല്ല കളക്ഷൻ ഡയ മഡ് റിംഗ് സാധരണകാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യതതിൽ ലീയോ സ്‌👍👍👍

Leave a Comment

Your email address will not be published.